T&O Fryske Puzels
In inisjatyf fan Douwe van der Meulen en Otto B. Wiersma
YPP, Ynternet Puzel Programma foar de entūsjaste puzelder
FPE, de earste digitale Fryske Puzel Ensyklopedy
WurdWiis, aardich kompjūterspul foar jong en āld
Puzels foar bern (groep 6 - 8), Fryske Puzels foar bern
Puzels foar learlingen, Ynteraktieve Ynternet Puzels foar āldere learlingen
Puzels foar bedriuwen, Ynteractieve Ynternet Puzels foar bedriuwen
Puzels te keap, foar tydskriften, reklame of om kado te jaan

T&O Japanse Puzzels, foar jong en āld